Správa, ktorá navrhuje riešenie

Ekologické poľnohospodárstvo zaistí produkciu potravín
bez negatívnych dôsledkov pre včely

Zhrnutie

Úvodná časť tejto správy podčiarkuje význam včiel z hľadiska svetovej potravinovej bezpečnosti a nasledujúca časť sa venuje faktorom, ktoré spôsobujú pokles stavu včiel. Ďalšia časť správy sa zaoberá tým, aký vplyv majú poľnohospodárske metódy a poľnohospodárska krajina na včely.
Správa uvádza aj odporúčania, ktoré sú založené na vedeckej štúdii za účelom ochrany a obnovy populácií včiel v Európe. Posledná časť správy uvádza vedeckú literatúru o ekologickej ochrane proti škodcom. Tým sa dá odstrániť používanie syntetických chemických pesticídov, ktoré sa využívajú v priemyselnom poľnohospodárstve. Výskum spolu so súčasnými postupmi ekologického poľnohospodárstva potvrdzuje, že nepotrebujeme pesticídy na ochranu proti škodcom, ktorí žijú na plodinách, ktoré chceme pestovať.

Vedecký výskum ukazuje, že rozmanitosť druhov divých včiel je zásadne dôležitá pre zabezpečenie udržateľnej produkcie plodín. Na účely opeľovania sa nemôžeme spoliehať výhradne len na jeden druh – chované včely medonosné. Základom je rozmanitosť druhov divých včiel. Je dôležité si uvedomiť, že nedávna vedecká štúdia preukázala, že moderné priemyselné poľnohospodárstvo prispelo k poklesu stavu včiel a ekologických služieb opeľovania, ktoré poskytujú včely našim plodinám a voľne rastúcim kvetom. Neustále sa zvyšujúce používanie hnojív, herbicídov a insekticídov a ich synergický negatívny účinok na zdravie včiel (Johnston a kol., 2014, Tirado a kol., 2013) a úbytok prirodzených a poloprirodzených biotopov na poliach, farmách a v krajine je hlavným faktorom vedúcim k poklesu stavu včiel. Rastúca odolnosť škodcov a burín voči agrochemikáliám, znížená úrodnosť pôdy a schopnosť zadržiavať vodu, všadeprítomná kontaminácia podzemnej vody, vysoká spotreba energie a emisie CO2, znížená odolnosť a zvýšena zraniteľnosť voči špecifickým aktivitám, ako aj väčšia závislosť na nadnárodných spoločnostiach, to sú len niektoré ďalšie príklady negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo súčasných priemyselných pôdohospodárskych postupov.

Ako alternatíva by model založený na modernom ekologickom poľnohospodárstve zabezpečil produkciu potravín a zároveň eliminoval negatívne dopady načrtnuté vyššie. As an alternative, a model based on modern ecological farming methods could ensure food production and avoid the negative impacts outlined above. Vedecké štúdie, ktorým sa venuje táto správa, ukazujú, že hospodárenie môže byť ekologické, a že práve ekologické poľnohospodárstvo je vlastne jediným riešením neustále narastajúcich problémov vyplývajúcich z priemyselného poľnohospodárstva. Ekologické poľnohospodárstvo, ktorého súčasťou sú niektoré metódy organického poľnohospodárstva, podporuje biodiverzitu na poľnohospodárskej pôde a obnovu poloprirodzených biotopov na farmách ako oblastí ekologickej kompenzácie pre včely a ostatných voľne žijúcich druhov.  Ekologické poľnohospodárstvo nie je postavené na používaní syntetických chemických pesticídov a herbicídov a tým chráni včely pred toxickými účinkami takýchto agrochemikálií.

«Plan Bee»

Plan Bee – Living without pesticides: Moving towards ecological farming

Greenpeace International (2014), Michelle Allsopp, Reyes Tirado, Paul Johnston, David Santillo and Patricia Lemmens; Produced by Steve Erwood

«A Toxic Eden»

A Toxic Eden – An analysis of bee-harming pesticides in ornamental plants sold in Europe

Greenpeace International (2014), Wolfgang Reuter

«The Bees' Burden»

The bees' burden: An analysis of pesticide residues in comb pollen (beebread) and trapped pollen from honey bees (Apis mellifera) in 12 European countries

Greenpeace Research Laboratories, Technical Report (03/2014), Paul Johnston, Christiane Huxdorff, Gergely Simon and David Santillo; Edited and produced by Steve Erwood

«Bees in Decline»

Bees in decline: A review of factors that put pollinators and agriculture in Europe at risk

Greenpeace Research Laboratories, Technical Report (Review 01/2013), Reyes Tirado, Gergely Simon and Paul Johnston

«Corporate Science Fiction»

Corporate science fiction: A critical assessment of a Bayer and Syngenta funded HFFA report on neonicotinoid pesticides

Greenpeace e.V. (2013), Lars Neumeister

«Dripping Poison»

Dripping Poison - An analysis of neonicotinoid insecticides in the guttation fluid of growing maize plants

Greenpeace International (2013), Gergely Simon, Christiane Huxdorff, David Santillo & Paul Johnston; Produced by Steve Erwood

Tlačové správy

Zachráňme včely – problémy, riešenia, požiadavky

Keď bude najbližšie pri tebe bzučať včela, nezabudni …

… že tretina potravinových plodín je opeľovaná včelami a iným hmyzom. Až 90 % zo všetkých divých rastlín existuje vďaka včelám a inému opeľujúcemu hmyzu. Celosvetová ekonomická hodnota opeľovania bola odhadnutá na 265 miliárd eur ročne.

Úbytok včiel je celosvetový problém.

Za posledné zimy došlo k 53 % úbytku včiel iba v Európe. Za tento dramatický úbytok včiel môže niekoľko faktorov ako chroby a parazity, klimatická zmena a širšie praktiky industriálneho hospodárstva. Monokultúry a používanie agresívnych pesticídov si zaslúžia osobitnú pozornosť. Niektoré pesticídy sú skutočnými zabíjakmi včiel.

Včely potrebujeme. Zachráňme ich. Zachráňme poľnohospdárstvo. Teraz.

Greenpeace vyzýva kľúčových hráčov naprieč Európou k: zákazu používania pesticídov ohrozujúcich včely. Treba začať so siedmimi najškodlivejšími: imidacloprid a klotianidínu od Bayeru, tiametoxám od Syngenty, finopril od BASF, rovnako ako chlofpyripos, cypermetrín a deltametrín. Podporujme ekologické poľnohospodárstvo.