Príčiny

„Opeľovače nevedia uniknúť masívnym
dopadom industriálneho poľnohospodárstva“

Insekticídy predstavujú najväčšie priame riziko pre opeľovače.

Ako už naznačuje ich názov, sú to chemické látky navrhnuté na zabíjanie hmyzu a sú vo veľkej miere používané, hlavne v okolí pestovania poľnohospodárskych plodín.

Hlavnými dôvodmi pre globálny úbytok včiel sú industriálne poľnohospodárstvo, parazity/patogény a klimatická zmena. Strata biodiverzity, ničenie prirodzeného prostredia, nedostatok potravy, kvôli monokultúram a pesticídom, ktoré škodia včelám, sú konkrétne hrozby pre včely medonosné a divoké opeľovače. Začína byť stále viac jasné, že niektoré insekticídy aplikované v bežne používaných koncentráciách v súčastnom chemicky intenzívnom poľnohospodárstve, predstavujú jasné negatívne účinky na zdravie opeľovačov – a to na jednotlivcov ako  aj na celé kolónie. Pozorované účinky nízkych dávok insekticídov na včely sú rôzne a rôznorodé.

1. Fyziologické účinky

…ktoré sa objavujú vo viacerých úrovniach a boli merané počas vývoja (napr. čas potrebný na dosiahnutie dospelosti) a pri malformáciách (napr. bunky v roji)

2. Odchýlka od vzoru hľadania potravy

napríklad prostredníctvom zjavných účinkov na navigáciu a učenie

3. Narušenie stravovacích návykov

spôsobené repelentami, látkami v rastlinách, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie hmyzu a zhoršením čuchu

4. Vplyvy neurotoxických pesticídov na procesy učenia

…(napr. rozoznávanie kvetov a roja, priestorová orientácia), ktoré sú veľmi dôležité čo potrvdili a identifikovali aj mnohé štúdie o včelách …

Poľnohospodárstvo – orná pôda aj pastviny – zaberá približne 35 % nezaladneného zemského povrchu a je jedným z najrozšírenejších ekosystémov na Zemi, ktorý konkuruje aj miznúcim lesom.

Deštruktívne industriálne poľnohospodárstvo

Negatívny vplyv prechemizovaného poľnohospodárstva sa stáva viac a viac zjavný.

Globálny úbytok včiel je iba symptómom zlyhávajúceho industriálneho poľnohospodárstva založeného na stále zvyšujúcej sa potrebe chemických látok a energií, rozsiahlych monokultúrach a závislosti na pár nadnárodných poľnohospodárskych spoločnostiach. Stále rastúca odolnosť škodcov a buriny, znižujúca sa úrodnosť pôdy, znečistenie vôd, zvyšujúce sa hodnoty CO2 a bezbrannosť voči klimatickej zmene ako aj systematická strata odolnosti, rozmanitosti a suverenity v globálnej produkcii potravín nás nútia urobiť zmeny smerom k biodiverzite založenej na systémoch ekologického poľnohospodárstva.

Pesticídy, ktoré zabíjajú včely

Rozšírené a všadeprítomné používanie pesticídov, bežná prax v súčasnom prechemizovanom poľnohospodárstve, môže viesť k úmrtnosti a/alebo zmeneným schopnostiam hľadať potravu pre divoké včely aj včely medonosné.

Určenie špecifickej role pesticídov pri zdraví opeľovačov je komplikované, pretože na miestach, kde sa pesticídy intenzívne používajú, býva často malý výskyt kvetov a miest na hniezdenie (ktoré sú pre mnohé opeľovače dôležité) (Kremen et al, 2007).

Viac v Správe «Včely v úbytku»

Intenzívne poľnohospodárstvo

Intenzívne poľnohospodárstvo vyzýva k strate a fragmentácii cenných prirodzených aj poloprirodzených trvalých obydlí opeľovačov, ako napríklad poľnohospodársko-lesnícke systémy, trávnaté porasty, staré polia, lesy a medze.

Toto je považované za hlavný dôvod úbytku divokých opeľovačov, ale s menším efektom na včely medonosné (Brown and Paxton, 2009; Winfree et al, 2009).

More details in the Report «Bees In Decline»

Monokultúry

Industriálne monokultúry nie sú prirodzené a sú udržiavané iba pomocou použitia veľkého množstva hnojív, pesticídov a poľnohospodárskych strojov. Monokultúry vedú k strate biodiverzity (genetickej rozmanitosti a rozmanitosti rastlín a krajiny) v rámci a v okolí poľnohospodárskych pôd a limitujú množstvo a dostupnosť potravy pre opeľovačov v priestore aj čase.

Bol preukázaný paralelný pokles v rastlinnej rozmanitosti na miestnej úrovni s poklesom včiel a iných opeľovačov  a to ako vo Veľkej Británii tak aj v Holandsku (Biesmeijer et al, 2006) a je to pravdepodobne viac rozšírený fenomén.

More details in the Report «Bees In Decline»

Praktiky intenzívneho poľnohospodárstva

Praktiky ako obrábanie pôdy, zavlažovanie a odstraňovanie drevnatých porastov ničia hniezda opeľovačov (Kremen et al, 2007).

More details in the Report «Bees In Decline»

Parazity a patogény

Vo viacerých krajinách mohli byť parazity ako Varroa identifikované ako hlavná príčina úbytku včelích kolónií. Agro-chemické spoločnosti ako Bayer, Syngenta a BASF tvrdia, že industriálne poľnohospodárstvo a pesticídy, ako aj neonikotinoidy, hrajú iba malú rolu pri úmrtiach včiel. Avšak, viacero štúdií poukazuje na to, že pesticídy narúšajú imunitný systém hmyzu, ktorý je tak náchylnejší na choroby, parazity a patogény.

Existuje stále viac dôkazov o tom, že včely vystavované pôsobeniu pesticídov majú oslabený imunitný systém. Okrem toho, existujú aj dôkazy o tom, že pôsobenie pesticídov na včely môže spôsobiť zvýšenú citlivosť včiel na infekcie a parazity. Alaux et al. (2010) poukázal že kombinovaný efekt imidaclopridu a parazitov veľmi oslabil včely medonosné a spôsobil ich vysokú úmrtnosť, vysokú úroveň stresu a blokuje schopnosť včiel sterilizovať kolóniu a jej jedlo a tak ju celú oslabuje.

 

More details in the Report «Bees In Decline»

Používanie herbicídov

Veľkoplošné používanie herbicídov drasticky znižuje rozmanitosť rastlín medzi poľnohospodárskymi plodinami a tak limituje dostupnosť potravy pre včely.

Chemické ničenie prirodzeného prostredia používaním obrovského množstva herbicídov môže mať dlhodobé následky a to hlavne na rozmiestnenie opeľovačov v poľnohospodárskom prostredí (UNEP, 2010).

More details in the Report «Bees In Decline»

Klimatická zmena

Veľa predpovedaných následkov klimatickej zmeny, ako zvyšujúce sa teploty, zmeny zrážkových modelov a viac nevyspytateľných a extrémnych meteorologických javov bude mať vplyv na populácie opeľovačov.

Takéto zmeny môžu ovplyvniť opeľovače jednotlivo a v konečnom dôsledku ich komunity, čo sa odrazí v ich vyššej úmrtnosti (UNEP, 2010).

More details in the Report «Bees In Decline»

"Zistilo sa, že u múch a myší herbicídy zvyšujú škodlivé účinky niektorých insekticídov. Takýto vplyv na včely sa však neskúmal. Ak sú však včely počas obdobia keď ich zdroje potravy boli zredukované použitím herbicídov vystavené vplyvu insekkticídov, ktoré znižujú schopnosť včiel nachádzať potravu, môže to mať viac škodlivých účinkov na ich zdravie."

− Brittain and Potts 2011

"Opeľovače sú stále viac vystavované koktejlu pesticídov, napríklad len v jednej vzorke peľu jednej včelej kolónie bolo objavených až 17 rôznych pesticídov (Frazier et al, 2008); čo má ďalekosiahle následky na zdravie včiel a ich schopnosť opeľovať. Vzhľadom na predpokladanú rastúcu celosvetovú produkciu pesticídov (Tilman et al, 2001) a pestovanie poľnohospodárskych plodín závislých na opeľovaní (Aizen et al, 2008), tento problém bude stale naliehavejší."

− Brittain and Potts 2011

"Potenciál interakcií medzi pyrethroidmi a fungicídami má veľmi pravdepodobne negatívny vplyv na zdravie včiel spôsobmi, ktoré ešte len musíme určiť."

− Mullin et al 2010

Podpíšte petíciu

Pomôžte nám chrániť včely

Pridajte svoj hlas k tisícom ľudí po celom svete , ktorí chcú chrániť včely zákazom  pesticídov, ktoré včely zabíjajú a neudržateľných praktík industriálneho poľnohospodárstva a propagovať ekologické poľnohospodárstvo. Čím viac ľudí podporí našu výzvu, tým bude väčšia naša sila pri ovplyvňovaní vlád a spoločností, ktoré môžu konať, aby zachránili včely.

bee-feather_rtl

536'514

podpisov doteraz vyzbieraných

Kontaktná adresa

pred 3 hours

Katie Bailey podporil/a včely